FUNDUSZE EUROPEJSKIE

     26 września 2016 roku Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej –  Gwiazda Morze w Sopocie podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  projektu pt. „Restauracja Kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej – Gwiazda Morza w Sopocie, w celu zwiększenia jego dostępności i atrakcyjności turystycznej”

       Celem bezpośrednim niniejszego przedsięwzięcia jest restauracja kościoła Gwiazda Morza w Sopocie oraz przystosowanie go do pełnienia nowych funkcji o charakterze kulturalnym. W ramach inwestycji podjęte zostaną prace remontowe  i  konserwatorskie  w  celu utrwalenia oraz przywrócenia należytego stanu technicznego obiektu oraz detalu architektonicznego,  wykonane  zostaną roboty ziemne wokół Kościoła, a część  powierzchni  obiektu  zostanie przystosowana do pełnienia nowej funkcji  –  Izby  Polonii  Sopockiej  oraz  wystaw czasowych. W ramach realizacji Projektu zastosowane zostaną także rozwiązania techniczne mające na celu poprawę akustyki w Kościele.

      Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe. 


     4 stycznia 2018 roku Parafia rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej - Gwiazda Morza w Sopocie podpisała umowę na świadczenie usługi polegającej na kierowaniu projektem pn. „Restauracja Kościoła pw. Najświętszej Panny Wniebowziętej – Gwiazda Morza w Sopocie, w celu zwiększenia jego dostępności i atrakcyjności turystycznej“ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa nr 8 „Konwersja“, działanie 8.3 „Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe“.

     W ramach realizacji niniejszej usługi obecnie trwają prace nad przygotowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania na wybór wykonawcy, który sporządzi projekt budowlany i będzie sprawował nad nim nadzór, uzyska pozwolenie na budowę oraz zrealizuje roboty według wykonanego przez siebie projektu.

      25 maja 2018 roku Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej - Gwiazda Morze w Sopocie podpisała umowę z konsorcjum firm Poleko Budownictwo Sp. z o.o. oraz Budkon Sp. z o.o. na realizację zamówienia dot. przedsięwzięcia realizowanego w formule "zaprojektuj i wykonaj" pn.: „Restauracja Kościoła i plebanii parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej – Gwiazdy Morza w Sopocie, w celu zwiększenia ich dostępności i atrakcyjności turystycznej (remont wraz z pracami konserwatorskimi i zmianą zagospodarowania terenu oraz przystosowaniem do dodatkowych funkcji kultury)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa nr 8 "Konwersja", Działanie 8.3 "Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe".

W ramach realizacji niniejszej usługi obecnie trwają prace organizacyjne w celu przygotowania terenu pod plac budowy oraz prace projektowe. Zakłada się, iż Wykonawca przystąpi do robót w październiku 2018 r.

     


 9 sierpnia 2018 roku Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej - Gwiazda Morze w Sopocie uzyskała pozwolenie na budowę obejmujące wykonanie izolacji pionowej i poziomej w wpisanym do rejestru budynków Kościele     Obecnie trwają prace organizacyjne w celu przygotowania terenu pod plac budowy oraz dalsze prace projektowe.

   15 sierpnia 2018  roku podczas festynu Parafialnego nastąpiło uroczyste rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Restauracja Kościoła pw. Najświętszej Panny Wniebowziętej – Gwiazda Morza w Sopocie, w celu zwiększenia jego dostępności i atrakcyjności turystycznej“ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa nr 8 „Konwersja“, działanie 8.3 „Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe“.
            


   Trwają prace projektowe oraz prace ziemne związane z izolacją budynku. 

   W dniach 20-25.08 podczas wykopów na placu budowy odnaleziono liczne fragmenty łupka, który ponad wszelką wątpliwość był użyty do historycznego pokrycia dachu.

   29 sierpnia 2018 roku w obecności Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Pani Agnieszki Kowalskiej zostały omówione kwestie badań konserwatorskich oraz kwestie projektowe. Zaprezentowano zagadnienia związane z remontem kościoła i plebanii: fasady, dachu, otoczenia mocowania dzwonów. Omówiono wstępne wnioski z prowadzonych prac odkrywkowych, pokazujących szczątkowe ornamenty i kolorystykę wnętrza. Odkryte detale potwierdzają opisowe i fotograficzne przekazy archiwalne. 

16 września 2018 roku przekazano wstępne projekty w zakresie branży elektrycznej, sanitarnej oraz projekt remontu i konserwacji elewacji wraz z przebudową w zakresie rekonstrukcji pokrycia dachu łupkiem kamiennym, ocieplenia dachu oraz wymiany konstrukcji dzwonnicy kościoła.
Obecnie zakończono prace związane z przeniesieniem elementów wyposażenia kościoła, w celu przekazania placu budowy Wykonawcy. 

30 września 2018 roku odbyła się ostatnia Msza św. w Kościele przed rozpoczęciem robót budowlanych. W wyniku prowadzonych obecnie działań przeniesione zostały ruchome elementy wyposażenia kościoła do kaplicy przy ul. Chopina, gdzie od początku października odbywają się Msze Św. i nabożeństwa.


1 października 2018 roku nastąpiło przekazanie placu budowy na rzecz generalnego wykonawcy prac.

10 października 2018 roku wykonano próby oczyszczenia elewacji przegrzaną parą. Trwają prace związane z izolacją. Zasypano wykopy od strony pn-wsch. 

P1010647


15 października 2018 roku rozpoczęto demontaż boazerii i ławek wewnątrz kościoła.

IMG 0428


24 października 2018 r. Trwają w dalszym ciągu prace związane z izolacją kościoła. Od strony północnej zasypano wykopy i już są ustawione rusztowania na całej północnej ścianie kościoła. Projekty budowlane złożono do zaopiniowania i akceptacji w Wojewódzkim Urzędzie Konserwatorskim. Trwają prace nad przygotowaniem projektów wykonawczych. Projektant przekazał warunki techniczne wydane przez GPEC i warunki techniczne wydane przez Aqua Sopot. Po przeprowadzonych próbach, wybrano sposób czyszczenia elewacji. Trwają prace przygotowawcze wewnątrz budynku Kościoła: zdjęto boazerię, odkryto oryginalne tynki, wywiezione zostały ławki w celu oczyszczenia i renowacji. Dokonano rozbiórki desek pod podestami. Trwa kucie posadzki.

30 października 2018 r. Podczas rozbiórki desek z podestów pod ławkami robotnicy napotkali niezwykle ciekawe artefakty między innymi: fragmenty gazet z 1905 i 1913 roku, pudełko zapałek z Wolnego Miasta Gdańska, monety i banknoty z różnych okresów, książeczkę do nabożeństwa w języku polskim z 1913 roku itp. Konserwatorzy  rozebrali boczny ołtarz i wywieźli go do konserwacji.fragment gazety z 1902 roku
7 listopada 2018 r. usunięto sklejki z przyziemia należące do wystroju z lat 70-tych, pod którymi zidentyfikowano oryginalną warstwę malarską z początku XX wieku. Po przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że wskazane jest wyeksponowanie tego elementu jako integralnej części kompozycji i kolorystyki wnętrza. 

IMG 0419


20 listopada 2018 r. zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenie na budowę, które obejmuje remont i konserwację elewacji wraz z przebudową w zakresie rekonstrukcji pokrycia dachu łupkiem kamiennym, ociepleniem dachu oraz wymianą konstrukcji dzwonnicy kościoła. W związku z powyższym rozpoczęto rozbierać blaszane pokrycie dachu. Na zdjęciu widać ocieplanie dachu przez nakładanie wełny mineralnej.


21 listopada 2018 r. zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę, które obejmuje konserwację i przebudowę wnętrza kościoła. W związku z powyższym prowadzone są prace nad wykonaniem belek żelbetowych pod wsporniki ławek oraz prace przygotowawcze pod instalację c.o.


27 listopada 2018 r. dokonano wizji połaci dachu w celu oceny jego stanu technicznego. Stwierdzono zniszczenie belki koszowej w konstrukcji drewnianej na odcinku od rynny na długości około 5 m. 


28 listopada 2018 r. trwają prace na elewacji północnej: czyszczenie i uzupełnianie spoin i cegieł. Po raz drugi przemalowano blendy pod rozetą i między oknami.

5 grudnia 2018 r. prowadzone są prace związane z układaniem instalacji c.o. na posadzce kościoła.


7 grudnia 2018 r. zakończono prowadzenie prac konserwatorskich przy fasadzie budynku kościoła (elewacja północna).9 stycznia 2019 r. - zakończono wymianę belki z więźby dachowej od strony północnej


16 stycznia 2019 r. - dokonano prób kolorystycznych wewnątrz budynku kościoła


24 stycznia 2019 r. zostały rozstawione rusztowania pod prace malarskie.


30 stycznia 2019 r. Na dachu kościoła trwają prace przygotowawcze do położenia łupka.


1 lutego 2019 r. uzyskano pozwolenie na budowę obejmujące remont, przebudowę oraz kolorystykę elewacji plebanii


12 lutego 2019 r. zakończono układanie płyt farmacel na ogrzewanie podłogowe.


14 lutego 2019 roku rozpoczęto prace konstrukcyjne w piwnicach plebanii.


18 lutego 2019 roku wykonano kolejne próby doboru koloru we wnętrzu kościoła.


20 lutego 2019 roku ustawiono rusztowania w celu montażu łupka.

df0fbe1b-0b9d-439d-ab42-d75380b36a1c (1)


27 lutego 2019 roku przystąpiono do montażu łupka na dachu kościoła.


6 marca 2019 roku trwa wybór wystroju kolorystycznego dla bocznej kaplicy.


8 marca 2019 roku wykonano próby kolorystyczne lamperii.


13 marca 2019 roku spotkanie w sprawie posadzki kościoła.


17 marca 2019 roku kościół został otworzony dla parafian. Zaproszeni po Mszy św. parafianie mogli usłyszeć sprawozdanie z wykonanych prac, relację konserwatora zabytków wyjaśniające zawiłości i trudności w czasie wykonywanej renowacji kościoła. Parafianie mieli też okazję zadawać pytania, na które wyczerpujące odpowiedzi dawali pracownicy firmy Budkon.


19 marca 2019 roku odnaleziono w jednym z pomieszczeń na wieży oryginalne kształtki (z 1901 roku) cegły glazurowanej, które były umieszczane w przyziemiu murów naszego kościoła.


Ciekawostka! Pracownicy znaleźli pudełko zapałek prawdopodobnie z lat 60-tych ubiegłego wieku.

IMG 0026


20 marca 2019 roku rozpoczęto prace na dachu kościoła od strony wschodniej.


22 marca 2019 roku rozebrano strop na jednym z poziomów wieży kościoła.


25 marca 2019 roku nastąpił techniczny odbiór wylanego betonu na posadzkę piwnicy w plebanii.


27 marca 2019 roku przygotowano powierzchnię z płyt farmacel pod płytki pod ławkami.


29 marca 2019 r. przystąpiono do renowacji rozety


2 kwietnia 2019 r. trwają prace malarskie przy wypełnianiu tła w kaplicy bocznej.


5 kwietnia 2019 r. trwają prace związane z czyszczeniem elewacji południowej kościoła


10 kwietnia 2019 r. zdementowano rusztowania na emporach kościoła.


12 kwietnia 2019 r. trwają prace związane z wymalowaniem lamperii wewnątrz kościoła.


15 kwietnia 2019 r. trwa układanie płytek pod ławki.


16 kwietnia 2019 r. miała miejsce komisja konserwatorska z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie posadzki wewnątrz kościoła.


17 kwietnia 2019 r. podczas prac renowacyjnych rozety natrafiono na elementy pobrane z innych zabytkowych witraży. 

IMG 0037IMG 0036


29 kwietnia 2019 r. zainstalowanie rusztowań naokoło plebanii.


6 maja 2019 r. Ustalono kwestie betonowania schodów przy prezbiterium


7 maja 2019 r.  Rozpoczęto prace rozbiórkowe oraz przygotowawcze pod montaż dachówki na dachu plebanii


8 maja 2019 r. Dostarczono deski na podest na chórze kościoła


9 maja 2019 r. Rozpoczęto betonowanie schodów przy prezbiterium


13 maja 2019 r. Prace przygotowawcze przed położenie desek na chórze.


15 maja 2019 r. Odbyło się spotkanie w sprawie opraw oświetleniowych wewnątrz koscioła

840e3d7e-070d-4b7c-9489-84c64514d548


22 maja 2019 r.  Zainstalowano hydranty wewnątrz kościoła.

b9f06833-e065-41cc-b5a1-4ea66ae2e5f1


23 maja 2019 r. Powrót ławek po renowacji.

IMG 0635


29 maja 2019 r. Dekorowanie ornamentami  kaplicy bocznej 


3 czerwca 2019 r. Trwa układanie nowych desek na podłodze chóru.


4 czerwca 2019 r. Trwają prace na dachu prezbiterium


5 czerwca 2019 r. Przygotowanie do montażu ławek w kościele


12 czerwca 2019 r. trwają prace nad wykonaniem schodów przy podestach na chórze.

a8106ab7-e262-4117-9dfa-a65112b87d00 (1)


19 czerwca 2019 r. zakończenie procesu ustawiania odnowionych ławek w kościele.


24 czerwca 2019 r. Rozpoczęto zakładanie instalacji wentylacyjnej w budynku plebanii.

e93cad12-1e56-4fd9-8620-0f3e24b7d4eb (1)


26 czerwca 2019 r. trwają prace restauratorskie w kaplicy bocznej.

ce7deb7e-4141-48ac-b458-f5b1a0c91746 (1)


28 czerwca 2019 r. rozpoczęto renowację okien witrażowych na wieży kościoła

thumb 7fd8618a-d54b-461c-b223-5eed4774d492 1024


1 lipca 2019 r. zakończono montaż schodów na chórze

3bb1d125-5da6-4100-aa98-a117aa7336eb.jpg


3 lipca 2019 r. przeprowadzono po raz pierwszy na wybrzeżu próbę czyszczenia elewacji ceglanej na ścianach naszego kościoła techniką laserową

thumb c312bee2-dd98-483e-bf42-c4a4834e8c31 1024


3 lipca 2019 r. rozpoczęto montaż rusztowania na wieży kościoła (40 m)


thumb P1010703 1024


4 lipca 2019 r. rozpoczęto montaż rozety na południowej stronie kościoła. 

thumb P1010701 1024


8 lipca 2019 r. rozpoczęto układania posadzki z płyt kamiennych 

thumb P1010685 1024


10 lipca 2019 r. dokonano odbioru prac na elewacji południowej.

thumb 20933f2b-91b2-4535-bcb2-4fece6a4c0b3 1024


11 lipca 2019 r. trwa układanie posadzki wewnątrz kościoła

thumb 50a51ab2-0043-470a-ac21-6a766000fccd 1024


12 lipca 2019 r. Zakończono instalacje rusztowania na wieży kościoła


15 lipca  2019 r. odbyła się komisja konserwatorska w sprawie malowideł w prezbiterium


17 lipca 2019 r. trwają prace związane z instalacją wentylacji w piwnicach plebanii.


18 lipca 2019 r. trwają prace związane z malowaniem prezbiterium.


22 lipca 2019 r. zakończono układanie łupka na dachu kościoła


23 lipca 2019 r. zakończono układanie desek przed prospektem organowym


26 lipca 2019 r. spotkanie na wieży kościoła w sprawie uzgodnienia technicznych aspektów usadowienia dzwonów.


31 lipca 2019 r. zakończono prace przy montażu południowej rozety we wnętrzu kościoła.

thumb a986e777-4f98-4871-89a3-2528140bc850 1024


1 sierpnia 2019 r. zakończenie układania posadzki wewnątrz kościoła.


2 sierpnia 2019 r. a tak wygląda wnętrze po pierwszym sprzątaniu...


5 sierpnia 2019 r. trwają prace związane z malowaniem prezbiterium.


6 sierpnia 2019 r. trwają prace w sanitariatach piwnicy plebanii.


7 sierpnia 2019 r. dzisiaj podczas prac na dachu plebanii została znaleziona „kapsuła czasu“ z dnia 31 lipca 1964 roku.


14 sierpnia 2019 r. Zakończono  prace malarskie w części prezbiterium


21 sierpnia 2019 r. rozpoczęcie kładzenia posadzki w prezbiterium.


23 sierpnia 2019 r. zakończono  instalację barierek ochronnych na chórze.


28 sierpnia 2019 r. rozpoczęcie prac nad balustradami ochronnymi


30 sierpnia 2019 r. rozpoczęcie prac w zakrystii.


3 września 2019 r. ukończono montaż krzyża na wieży kościoła.

14bcde94-a2b9-4356-b034-8078922e08a4


4 września 2019 r. odebranie wykonanych prac w zakrystii ministranckiej.


5 września 2019 r.  rozpoczęto montaż witryny w piwnicach plebanii.


9 września 2019 r.  trwają prace malarskie w prezbiterium 


11 września 2019 r.  zamontowano balustradę ochronną przy wejściu na chór.


18 września 2019 r.  zakończono renowację witraża „Gwiazda Morza“.


25 września 2019 r.  rozpoczęto prace przy prospekcie organowym.


27 września 2019 r. trwają prace w zakrystii.30 września 2019 r. trwają malarskie przy schodach prowadzących  na chór.


2 października 2019 r. spotkanie w sprawie prospektu organowego, sklepienia prezbiterium, kolorystyki i wystroju bocznych ołtarzy. 


4 października 2019 r. zakończono montaż schodów na wyższą kondygnację wieży kościoła.


7 października 2019 r. rozpoczęto prace przy montażu łupka nad ministrancką zakrystią.


9 października 2019 r. wymalowano przedsionek przy głównym wejściu do kościoła.


11 października 2019 r. rozpoczęto prace malarskie przy bocznym ołtarzu.


14 października 2019 r. zakończono renowację okien witrażowych w przyszłej Izbie Pamięci Polonii Sopockiej.


16 października 2019 r. trwa instalacja wahadłowych drzwi przy głównym wejściu kościoła.


21 października 2019 r. rozpoczęto prace przy instalacji drenażu.


23 października 2019 r. zakończono prace w pomieszczeniu dla organisty.


30 października 2019 r. zakończono prace na dachu plebanii. Do wykonania pozostał jedynie daszek nad kaplicą boczną.


6 listopada 2019 r. trwają prace związane z kanalizacją sanitarną i deszczową.


12 listopada 2019 r. rozpoczęto układanie kostki granitowej przed głównym wejściem do kościoła.


21 listopada 2019 r. przystąpiono do prac malarskich przy prawym ołtarzu bocznym.


22 listopada 2019 r. zakończenie układania kostki granitowej przy głównym wejściu do kościoła.


25 listopada 2019 r. trwa układanie kostki granitowej przed wejściem bocznym do kościoła.


27 listopada 2019 r. narada dotycząca instalacji ozdoby prospektu organowego.27 listopada 2019 r. – wykonano próby montażu oświetlenia29 listopada 2019 r. – trwają prace przy ołtarzu bocznym.2 grudnia 2019 r. – trwają w przedsionku kościoła.3 grudnia 2019 r. – przedstawiono żyrandole po wykonanej renowacji.


4 grudnia 2019 r. – narada dotycząca montażu ołtarza głównego. 4 grudnia 2019 r. – przygotowania do  aranżacji kaplicy bocznej.5 grudnia 2019 r. – weryfikacja projektów w zakresie aranżacji wnętrza kościoła.5 grudnia 2019 r. – zamontowano tablice pamiątkowe w tylnej części kościoła.6 grudnia 2019 r. – narada w sprawie aranżacji kaplicy bocznej.9 grudnia 2019 r. – trwa montaż oświetlenia.9 grudnia 2019 r. – rozpoczęto przygotowania do montażu ołtarza głównego.10 grudnia 2019 r. – zakończono wymalowania ołtarza bocznego po lewej stronie.10 grudnia 2019 r. – przystąpiono do wykonania zdobień nad ołtarzem bocznym po prawej stronie,11 grudnia 2019 r. – trwają prace przy renowacji dzwonów.11 grudnia 2019 r. – zakończono prace przy montażu oświetlenia nad nawą główną.12 grudnia 2019 r. – trwają prace przy montażu ołtarza głównego.


12 grudnia 2019 r. – aranżacja ołtarza bocznego po lewej stronie.


13 grudnia 2019 r. – trwają prace wykończeniowe.


14 grudnia 2019 r. – przygotowania do montażu krzyża na ołtarzu głównym.


16 grudnia 219 r. – trwa sprzątanie nawy głównej, została wypolerowana podłoga nawy głównej.


17 grudnia 2019 r. – poprawiono montaż żyrandoli.


17 grudnia 2019 r. – trwa aranżacja ołtarza bocznego po prawej stronie.


18 grudnia 2019 r. – zakończono porządkowanie terenu przed elewacją zachodnią.


18 grudnia 2019 r. – trwa układanie kostki brukowej przed budynkiem plebanii.


19 grudnia 2019 r. – rozłożono rusztowania pod montaż krzyża na ołtarzu głównym.


19 grudnia 2019 r. – zamontowano krzyż.


19 grudnia 2019 r. – zakończono renowację witraży ołtarza głównego.


20 grudnia 2019 r. – zakończono aranżację kaplicy bocznej. Po renowacji powrócił obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.


20 grudnia 2019 r. – zakończono aranżację ołtarza głównego.


20 grudnia 2019 r. – wykonano ostatnie próby oświetlenia tylnej części kościoła.


21 grudnia 2019 r. – zakończono montaż dzwonów.


21 grudnia 2019 r. – pierwsze próby bicia dzwonów.


22 grudnia 2019 r. – przygotowania do pasterki.


22 grudnia 219 r. – komisja konserwatorska przy udziale przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


27 grudnia 2019 r. – ostateczny wygląd kaplicy bocznej.


8 stycznia 2020 r. – przystąpiono do renowacji chrzcielnicy.


16 lutego 2020 r. – ołtarz przyozdobiony na wizytację Ks. Biskupa dr Zbigniewa Jana Zielińskiego.