Małżeństwo

 1. Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia stałego lub tymczasowego zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej.
 2. Na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu narzeczeni zgłaszają się do parafii. Przedstawiają: dowody osobiste i świadectwa chrztu św., wystawione nie wcześniej niż przed trzema miesiącami. Świadectwa powinny zawierać informacje dotyczące ewentualnego zawarcia małżeństwa i przyjęcia sakramentu bierzmowania. Wdowcy przedstawiają także kościelne świadectwa zgonu zmarłego współmałżonka.
 3. Duszpasterz przeprowadza rozmowę z narzeczonymi i sporządza protokół na urzędowym formularzu. Celem rozmowy jest zbadanie, czy narzeczeni są stanu wolnego, czy nie zachodzą między nimi kanoniczne przeszkody do zawarcia małżeństwa i czy pragną zawrzeć małżeństwo zgodnie z nauką Kościoła. Ustala się wstępnie termin ślubu i omawia sprawy związane z przygotowaniem do małżeństwa.
 4. Zawarcie ślubu kościelnego związane jest z zawarciem związku cywilnego ze względu na cywilne skutki małżeństwa. Zalecone jest zawarcie małżeństwa w formie ślubu "konkordatowego". W tym wypadku należy przez ślubem kościelnym przedstawić zaświadczenie z USC miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych. Zaświadczenie jest ważne trzy miesiące; w tym czasie powinien być zawarty ślub "konkordatowy". Narzeczeni mogą zawrzeć związek cywilny przed ślubem kościelnym; w takim wypadku mają przedstawić świadectwo z USC duszpasterzowi.
 5. Narzeczeni są zobowiązani do uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej, która obejmuje w archidiecezji gdańskiej osiem katechez, (w naszej parafii zgodnie z Instrukcją Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w kościele katolickim - 13 XII 1989 - przygotowujemy narzeczonych przez katechezy  prowadzone indywidualnie i w duchu dialogu) oraz do trzech rozmów w parafialnej poradni rodzinnej (narzeczeni również umawiają się na spotkania indywidualnie). 
 6. Z dniem 15 czerwca 2010 roku Metropolita Gdański zarządził odpłatność w wysokości 100 zł wnoszoną przez narzeczonych na pokrycie następujących kosztów:
  • 5 zł tzw. „wyprawka” – czyli obowiązkowe materiały edukacyjne na własność dla narzeczonych, 
  • 3x 20 zł kwota dla doradcy (na pokrycie bieżących kosztów, tj. m.in. przyjazdu, pozostawienia dzieci pod opieką w tym czasie, zakupu prenumerat, lektur dokształcających, udziału w spotkaniach i konferencjach  formacyjnych), 
  • pozostałe 15 zł – na fundusz utrzymujący poradnię parafialną (na pokrycie kosztów organizacji i eksploatacji miejsca poradni i udziału doradców w dorocznych rekolekcjach Poradnictwa Rodzinnego oraz  dorocznej pielgrzymce Doradców na Jasną Górę). 
 7. Narzeczeni otrzymują indeksy, w których poświadcza się udział w poszczególnych spotkaniach oraz wizyty w poradni rodzinnej. 
 8. Przed zawarciem małżeństwa wygłasza się przez dwie niedziele zapowiedzi w parafiach zamieszkania narzeczonych. Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w innej parafii kieruje duszpasterz, który sporządził protokół przedślubny.
 9. Katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, powinni, jeśli to możliwe, przystąpić do tego sakramentu przed zawarciem małżeństwa.
 10. Sakrament małżeństwa wymaga od narzeczonych duchowego przygotowania i przyjęcia go w stanie łaski. Dlatego Kościół wzywa narzeczonych, żeby przystąpili do sakramentu pokuty dwukrotnie: zaraz po zgłoszeniu do protokołu przedślubnego i przed ślubem.
 11. Ślub odbywa się z zasady w parafii, gdzie został spisany protokół przedślubny. 
 12. W uzasadnionych wypadkach można zawrzeć małżeństwo w innych kościele parafialnym, po uzyskaniu od swego proboszcza zgody, zwanej licencją. Licencję wystawia się po ukończeniu katechez przedślubnych i wizytach w poradni rodzinnej oraz po wygłoszeniu zapowiedzi.
 13. Akt zawarcia małżeństwa spisuje się w kancelarii parafii, w której odbędzie się ślub. W tym celu narzeczeni, w uzgodnionym terminie, zgłaszają się z dwoma świadkami i przedstawiają: zaświadczenie z USC do ślubu "konkordatowego" (3 egzemplarze) lub świadectwo zawartego już związku cywilnego oraz - gdy zawierają małżeństwo poza własną parafią - licencję z parafii, gdzie był sporządzony protokół przedślubny, a także, jeśli wcześniej tego nie uczynili, świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej. Świadkowie przedstawiają dowody osobiste.
 14. Praktykujący katolicy zawierają małżeństwo podczas Mszy świętej, jeśli pozwala na to organizacja liturgii w świątyni. W przeciwnym razie małżeństwo błogosławi się poza Mszą świętą, w obrzędzie połączonym z Komunią świętą.
 15. Wykonywanie zdjęć i filmowanie podczas ślubu przez uprawnione osoby, a także miejsce składania życzeń, należy uzgodnić z księdzem proboszczem.
 16. Nie dopuszcza się sprawowania obrzędów zawarcia małżeństwa poza świątynią.