FUNDUSZE EUROPEJSKIE

     26 września 2016 roku Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej –  Gwiazda Morze w Sopocie podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  projektu pt. „Restauracja Kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej – Gwiazda Morza w Sopocie, w celu zwiększenia jego dostępności i atrakcyjności turystycznej”

       Celem bezpośrednim niniejszego przedsięwzięcia jest restauracja kościoła Gwiazda Morza w Sopocie oraz przystosowanie go do pełnienia nowych funkcji o charakterze kulturalnym. W ramach inwestycji podjęte zostaną prace remontowe  i  konserwatorskie  w  celu utrwalenia oraz przywrócenia należytego stanu technicznego obiektu oraz detalu architektonicznego,  wykonane  zostaną roboty ziemne wokół Kościoła, a część  powierzchni  obiektu  zostanie przystosowana do pełnienia nowej funkcji  –  Izby  Polonii  Sopockiej  oraz  wystaw czasowych. W ramach realizacji Projektu zastosowane zostaną także rozwiązania techniczne mające na celu poprawę akustyki w Kościele.

      Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe. 


     4 stycznia 2018 roku Parafia rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej - Gwiazda Morza w Sopocie podpisała umowę na świadczenie usługi polegającej na kierowaniu projektem pn. „Restauracja Kościoła pw. Najświętszej Panny Wniebowziętej – Gwiazda Morza w Sopocie, w celu zwiększenia jego dostępności i atrakcyjności turystycznej“ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa nr 8 „Konwersja“, działanie 8.3 „Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe“.

     W ramach realizacji niniejszej usługi obecnie trwają prace nad przygotowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania na wybór wykonawcy, który sporządzi projekt budowlany i będzie sprawował nad nim nadzór, uzyska pozwolenie na budowę oraz zrealizuje roboty według wykonanego przez siebie projektu.

      25 maja 2018 roku Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej - Gwiazda Morze w Sopocie podpisała umowę z konsorcjum firm Poleko Budownictwo Sp. z o.o. oraz Budkon Sp. z o.o. na realizację zamówienia dot. przedsięwzięcia realizowanego w formule "zaprojektuj i wykonaj" pn.: „Restauracja Kościoła i plebanii parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej – Gwiazdy Morza w Sopocie, w celu zwiększenia ich dostępności i atrakcyjności turystycznej (remont wraz z pracami konserwatorskimi i zmianą zagospodarowania terenu oraz przystosowaniem do dodatkowych funkcji kultury)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa nr 8 "Konwersja", Działanie 8.3 "Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe".

W ramach realizacji niniejszej usługi obecnie trwają prace organizacyjne w celu przygotowania terenu pod plac budowy oraz prace projektowe. Zakłada się, iż Wykonawca przystąpi do robót w październiku 2018 r.

     


 9 sierpnia 2018 roku Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej - Gwiazda Morze w Sopocie uzyskała pozwolenie na budowę obejmujące wykonanie izolacji pionowej i poziomej w wpisanym do rejestru budynków Kościele     Obecnie trwają prace organizacyjne w celu przygotowania terenu pod plac budowy oraz dalsze prace projektowe.

   15 sierpnia 2018  roku podczas festynu Parafialnego nastąpiło uroczyste rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Restauracja Kościoła pw. Najświętszej Panny Wniebowziętej – Gwiazda Morza w Sopocie, w celu zwiększenia jego dostępności i atrakcyjności turystycznej“ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa nr 8 „Konwersja“, działanie 8.3 „Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe“.
            


   Trwają prace projektowe oraz prace ziemne związane z izolacją budynku. 

   W dniach 20-25.08 podczas wykopów na placu budowy odnaleziono liczne fragmenty łupka, który ponad wszelką wątpliwość był użyty do historycznego pokrycia dachu.

   29 sierpnia 2018 roku w obecności Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Pani Agnieszki Kowalskiej zostały omówione kwestie badań konserwatorskich oraz kwestie projektowe. Zaprezentowano zagadnienia związane z remontem kościoła i plebanii: fasady, dachu, otoczenia mocowania dzwonów. Omówiono wstępne wnioski z prowadzonych prac odkrywkowych, pokazujących szczątkowe ornamenty i kolorystykę wnętrza. Odkryte detale potwierdzają opisowe i fotograficzne przekazy archiwalne. 

16 września 2018 roku przekazano wstępne projekty w zakresie branży elektrycznej, sanitarnej oraz projekt remontu i konserwacji elewacji wraz z przebudową w zakresie rekonstrukcji pokrycia dachu łupkiem kamiennym, ocieplenia dachu oraz wymiany konstrukcji dzwonnicy kościoła.
Obecnie zakończono prace związane z przeniesieniem elementów wyposażenia kościoła, w celu przekazania placu budowy Wykonawcy. 

30 września 2018 roku odbyła się ostatnia Msza św. w Kościele przed rozpoczęciem robót budowlanych. W wyniku prowadzonych obecnie działań przeniesione zostały ruchome elementy wyposażenia kościoła do kaplicy przy ul. Chopina, gdzie od początku października odbywają się Msze Św. i nabożeństwa.


1 października 2018 roku nastąpiło przekazanie placu budowy na rzecz generalnego wykonawcy prac.

10 października 2018 roku wykonano próby oczyszczenia elewacji przegrzaną parą. Trwają prace związane z izolacją. Zasypano wykopy od strony pn-wsch. 

P1010647


15 października 2018 roku rozpoczęto demontaż boazerii i ławek wewnątrz kościoła.

IMG 0428


24 października 2018 r. Trwają w dalszym ciągu prace związane z izolacją kościoła. Od strony północnej zasypano wykopy i już są ustawione rusztowania na całej północnej ścianie kościoła. Projekty budowlane złożono do zaopiniowania i akceptacji w Wojewódzkim Urzędzie Konserwatorskim. Trwają prace nad przygotowaniem projektów wykonawczych. Projektant przekazał warunki techniczne wydane przez GPEC i warunki techniczne wydane przez Aqua Sopot. Po przeprowadzonych próbach, wybrano sposób czyszczenia elewacji. Trwają prace przygotowawcze wewnątrz budynku Kościoła: zdjęto boazerię, odkryto oryginalne tynki, wywiezione zostały ławki w celu oczyszczenia i renowacji. Dokonano rozbiórki desek pod podestami. Trwa kucie posadzki.

30 października 2018 r. Podczas rozbiórki desek z podestów pod ławkami robotnicy napotkali niezwykle ciekawe artefakty między innymi: fragmenty gazet z 1905 i 1913 roku, pudełko zapałek z Wolnego Miasta Gdańska, monety i banknoty z różnych okresów, książeczkę do nabożeństwa w języku polskim z 1913 roku itp. Konserwatorzy  rozebrali boczny ołtarz i wywieźli go do konserwacji.


7 listopada 2018 r. usunięto sklejki z przyziemia należące do wystroju z lat 70-tych, pod którymi zidentyfikowano oryginalną warstwę malarską z początku XX wieku. Po przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że wskazane jest wyeksponowanie tego elementu jako integralnej części kompozycji i kolorystyki wnętrza. 

IMG 0419