FUNDUSZE EUROPEJSKIE

     26 września 2016 roku Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej –  Gwiazda Morze w Sopocie podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  projektu pt. „Restauracja Kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej – Gwiazda Morza w Sopocie, w celu zwiększenia jego dostępności i atrakcyjności turystycznej”

       Celem bezpośrednim niniejszego przedsięwzięcia jest restauracja kościoła Gwiazda Morza w Sopocie oraz przystosowanie go do pełnienia nowych funkcji o charakterze kulturalnym. W ramach inwestycji podjęte zostaną prace remontowe  i  konserwatorskie  w  celu utrwalenia oraz przywrócenia należytego stanu technicznego obiektu oraz detalu architektonicznego,  wykonane  zostaną roboty ziemne wokół Kościoła, a część  powierzchni  obiektu  zostanie przystosowana do pełnienia nowej funkcji  –  Izby  Polonii  Sopockiej  oraz  wystaw czasowych. W ramach realizacji Projektu zastosowane zostaną także rozwiązania techniczne mające na celu poprawę akustyki w Kościele.

      Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe. 


     4 stycznia 2018 roku Parafia rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej - Gwiazda Morza w Sopocie podpisała umowę na świadczenie usługi polegającej na kierowaniu projektem pn. „Restauracja Kościoła pw. Najświętszej Panny Wniebowziętej – Gwiazda Morza w Sopocie, w celu zwiększenia jego dostępności i atrakcyjności turystycznej“ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa nr 8 „Konwersja“, działanie 8.3 „Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe“.

     W ramach realizacji niniejszej usługi obecnie trwają prace nad przygotowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania na wybór wykonawcy, który sporządzi projekt budowlany i będzie sprawował nad nim nadzór, uzyska pozwolenie na budowę oraz zrealizuje roboty według wykonanego przez siebie projektu.

      25 maja 2018 roku Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej - Gwiazda Morze w Sopocie podpisała umowę z konsorcjum firm Poleko Budownictwo Sp. z o.o. oraz Budkon Sp. z o.o. na realizację zamówienia dot. przedsięwzięcia realizowanego w formule "zaprojektuj i wykonaj" pn.: „Restauracja Kościoła i plebanii parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej – Gwiazdy Morza w Sopocie, w celu zwiększenia ich dostępności i atrakcyjności turystycznej (remont wraz z pracami konserwatorskimi i zmianą zagospodarowania terenu oraz przystosowaniem do dodatkowych funkcji kultury)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa nr 8 "Konwersja", Działanie 8.3 "Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe".

W ramach realizacji niniejszej usługi obecnie trwają prace organizacyjne w celu przygotowania terenu pod plac budowy oraz prace projektowe. Zakłada się, iż Wykonawca przystąpi do robót w październiku 2018 r.

     


 9 sierpnia 2018 roku Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej - Gwiazda Morze w Sopocie uzyskała pozwolenie na budowę obejmujące wykonanie izolacji pionowej i poziomej w wpisanym do rejestru budynków Kościele     Obecnie trwają prace organizacyjne w celu przygotowania terenu pod plac budowy oraz dalsze prace projektowe.

   15 sierpnia 2018  roku podczas festynu Parafialnego nastąpiło uroczyste rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Restauracja Kościoła pw. Najświętszej Panny Wniebowziętej – Gwiazda Morza w Sopocie, w celu zwiększenia jego dostępności i atrakcyjności turystycznej“ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa nr 8 „Konwersja“, działanie 8.3 „Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe“.
            


   Trwają prace projektowe oraz prace ziemne związane z izolacją budynku. 

   W dniach 20-25.08 podczas wykopów na placu budowy odnaleziono liczne fragmenty łupka, który ponad wszelką wątpliwość był użyty do historycznego pokrycia dachu.

   29 sierpnia 2018 roku w obecności Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Pani Agnieszki Kowalskiej zostały omówione kwestie badań konserwatorskich oraz kwestie projektowe. Zaprezentowano zagadnienia związane z remontem kościoła i plebanii: fasady, dachu, otoczenia mocowania dzwonów. Omówiono wstępne wnioski z prowadzonych prac odkrywkowych, pokazujących szczątkowe ornamenty i kolorystykę wnętrza. Odkryte detale potwierdzają opisowe i fotograficzne przekazy archiwalne. 

16 września 2018 roku przekazano wstępne projekty w zakresie branży elektrycznej, sanitarnej oraz projekt remontu i konserwacji elewacji wraz z przebudową w zakresie rekonstrukcji pokrycia dachu łupkiem kamiennym, ocieplenia dachu oraz wymiany konstrukcji dzwonnicy kościoła.
Obecnie zakończono prace związane z przeniesieniem elementów wyposażenia kościoła, w celu przekazania placu budowy Wykonawcy. 

30 września 2018 roku odbyła się ostatnia Msza św. w Kościele przed rozpoczęciem robót budowlanych. W wyniku prowadzonych obecnie działań przeniesione zostały ruchome elementy wyposażenia kościoła do kaplicy przy ul. Chopina, gdzie od początku października odbywają się Msze Św. i nabożeństwa.


1 października 2018 roku nastąpiło przekazanie placu budowy na rzecz generalnego wykonawcy prac.

10 października 2018 roku wykonano próby oczyszczenia elewacji przegrzaną parą. Trwają prace związane z izolacją. Zasypano wykopy od strony pn-wsch. 

P1010647


15 października 2018 roku rozpoczęto demontaż boazerii i ławek wewnątrz kościoła.

IMG 0428


24 października 2018 r. Trwają w dalszym ciągu prace związane z izolacją kościoła. Od strony północnej zasypano wykopy i już są ustawione rusztowania na całej północnej ścianie kościoła. Projekty budowlane złożono do zaopiniowania i akceptacji w Wojewódzkim Urzędzie Konserwatorskim. Trwają prace nad przygotowaniem projektów wykonawczych. Projektant przekazał warunki techniczne wydane przez GPEC i warunki techniczne wydane przez Aqua Sopot. Po przeprowadzonych próbach, wybrano sposób czyszczenia elewacji. Trwają prace przygotowawcze wewnątrz budynku Kościoła: zdjęto boazerię, odkryto oryginalne tynki, wywiezione zostały ławki w celu oczyszczenia i renowacji. Dokonano rozbiórki desek pod podestami. Trwa kucie posadzki.

30 października 2018 r. Podczas rozbiórki desek z podestów pod ławkami robotnicy napotkali niezwykle ciekawe artefakty między innymi: fragmenty gazet z 1905 i 1913 roku, pudełko zapałek z Wolnego Miasta Gdańska, monety i banknoty z różnych okresów, książeczkę do nabożeństwa w języku polskim z 1913 roku itp. Konserwatorzy  rozebrali boczny ołtarz i wywieźli go do konserwacji.fragment gazety z 1902 roku7 listopada 2018 r. usunięto sklejki z przyziemia należące do wystroju z lat 70-tych, pod którymi zidentyfikowano oryginalną warstwę malarską z początku XX wieku. Po przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że wskazane jest wyeksponowanie tego elementu jako integralnej części kompozycji i kolorystyki wnętrza. 

IMG 0419


20 listopada 2018 r. zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenie na budowę, które obejmuje remont i konserwację elewacji wraz z przebudową w zakresie rekonstrukcji pokrycia dachu łupkiem kamiennym, ociepleniem dachu oraz wymianą konstrukcji dzwonnicy kościoła. W związku z powyższym rozpoczęto rozbierać blaszane pokrycie dachu. Na zdjęciu widać ocieplanie dachu przez nakładanie wełny mineralnej.

21 listopada 2018 r. zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę, które obejmuje konserwację i przebudowę wnętrza kościoła. W związku z powyższym prowadzone są prace nad wykonaniem belek żelbetowych pod wsporniki ławek oraz prace przygotowawcze pod instalację c.o.


27 listopada 2018 r. dokonano wizji połaci dachu w celu oceny jego stanu technicznego. Stwierdzono zniszczenie belki koszowej w konstrukcji drewnianej na odcinku od rynny na długości około 5 m. 


28 listopada 2018 r. trwają prace na elewacji północnej: czyszczenie i uzupełnianie spoin i cegieł. Po raz drugi przemalowano blendy pod rozetą i między oknami.5 grudnia 2018 r. prowadzone są prace związane z układaniem instalacji c.o. na posadzce kościoła.

7 grudnia 2018 r. zakończono prowadzenie prac konserwatorskich przy fasadzie budynku kościoła (elewacja północna).9 stycznia 2019 r. - zakończono wymianę belki z więźby dachowej od strony północnej


16 stycznia 2019 r. - dokonano prób kolorystycznych wewnątrz budynku kościoła


24 stycznia 2019 r. zostały rozstawione rusztowania pod prace malarskie.


30 stycznia 2019 r. Na dachu kościoła trwają prace przygotowawcze do położenia łupka.


1 lutego 2019 r. uzyskano pozwolenie na budowę obejmujące remont, przebudowę oraz kolorystykę elewacji plebanii


2 lutego 2019 r. miało miejsce spotkanie w sprawie wykonania prób lastryka.

12 lutego 2019 r. zakończono układanie płyt farmacel na ogrzewanie podłogowe.


14 lutego 2019 roku rozpoczęto prace konstrukcyjne w piwnicach plebanii.18 lutego 2019 roku wykonano kolejne próby doboru koloru we wnętrzu kościoła.


20 lutego 2019 roku ustawiono rusztowania w celu montażu łupka.

df0fbe1b-0b9d-439d-ab42-d75380b36a1c (1)


27 lutego 2019 roku przystąpiono do montażu łupka na dachu kościoła.

6 marca 2019 roku trwa wybór wystroju kolorystycznego dla bocznej kaplicy.


8 marca 2019 roku wykonano próby kolorystyczne lamperii.


13 marca 2019 roku spotkanie w sprawie posadzki kościoła.

17 marca 2019 roku kościół został otworzony dla parafian. Zaproszeni po Mszy św. parafianie mogli usłyszeć sprawozdanie z wykonanych prac, relację konserwatora zabytków wyjaśniające zawiłości i trudności w czasie wykonywanej renowacji kościoła. Parafianie mieli też okazję zadawać pytania, na które wyczerpujące odpowiedzi dawali pracownicy firmy Budkon.

19 marca 2019 roku odnaleziono w jednym z pomieszczeń na wieży oryginalne kształtki (z 1901 roku) cegły glazurowanej, które były umieszczane w przyziemiu murów naszego kościoła.

Ciekawostka! Pracownicy znaleźli pudełko zapałek prawdopodobnie z lat 60-tych ubiegłego wieku.

IMG 0026

20 marca 2019 roku rozpoczęto prace na dachu kościoła od strony wschodniej.


22 marca 2019 roku rozebrano strop na jednym z poziomów wieży kościoła.


25 marca 2019 roku nastąpił techniczny odbiór wylanego betonu na posadzkę piwnicy w plebanii.


27 marca 2019 roku przygotowano powierzchnię z płyt farmacel pod płytki pod ławkami.


29 marca 2019 r. przystąpiono do renowacji rozety


2 kwietnia 2019 r. trwają prace malarskie przy wypełnianiu tła w kaplicy bocznej.


5 kwietnia 2019 r. trwają prace związane z czyszczeniem elewacji południowej kościoła


10 kwietnia 2019 r. zdementowano rusztowania na emporach kościoła.


12 kwietnia 2019 r. trwają prace związane z wymalowaniem lamperii wewnątrz kościoła.


15 kwietnia 2019 r. trwa układanie płytek pod ławki.


16 kwietnia 2019 r. miała miejsce komisja konserwatorska z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie posadzki wewnątrz kościoła.


17 kwietnia 2019 r. podczas prac renowacyjnych rozety natrafiono na elementy pobrane z innych zabytkowych witraży. 

IMG 0037IMG 0036


29 kwietnia 2019 r. zainstalowanie rusztowań naokoło plebanii.


6 maja 2019 r. Ustalono kwestie betonowania schodów przy prezbiterium


7 maja 2019 r.  Rozpoczęto prace rozbiórkowe oraz przygotowawcze pod montaż dachówki na dachu plebanii


8 maja 2019 r. Dostarczono deski na podest na chórze kościoła


9 maja 2019 r. Rozpoczęto betonowanie schodów przy prezbiterium


13 maja 2019 r. Prace przygotowawcze przed położenie desek na chórze.


15 maja 2019 r. Odbyło się spotkanie w sprawie opraw oświetleniowych wewnątrz koscioła

840e3d7e-070d-4b7c-9489-84c64514d54822 maja 2019 r.  Zainstalowano hydranty wewnątrz kościoła.

b9f06833-e065-41cc-b5a1-4ea66ae2e5f1


23 maja 2019 r. Powrót ławek po renowacji.

IMG 063529 maja 2019 r. Dekorowanie ornamentami  kaplicy bocznej 3 czerwca 2019 r. Trwa układanie na podłodze chóru.


4 czerwca 2019 r. Trwają prace na dachu prezbiterium


5 czerwca 2019 r. Przygotowanie do montażu ławek w kościele12 czerwca 2019 r. trwają prace nad wykonaniem schodów przy podestach na chórze.

a8106ab7-e262-4117-9dfa-a65112b87d00 (1)19 czerwca 2019 r. zakończenie procesu ustawiania odnowionych ławek w kościele.


24 czerwca 2019 r. Rozpoczęto zakładanie instalacji wentylacyjnej w budynku plebanii.

e93cad12-1e56-4fd9-8620-0f3e24b7d4eb (1)


26 czerwca 2019 r. trwają prace restauratorskie w kaplicy bocznej.

ce7deb7e-4141-48ac-b458-f5b1a0c91746 (1)


28 czerwca 2019 r. rozpoczęto renowację okien witrażowych na wieży kościoła

thumb 7fd8618a-d54b-461c-b223-5eed4774d492 1024


1 lipca 2019 r. zakończono montaż schodów na chórze


3bb1d125-5da6-4100-aa98-a117aa7336eb.jpg


3 lipca 2019 r. przeprowadzono po raz pierwszy na wybrzeżu próbę czyszczenia elewacji ceglanej na ścianach naszego kościoła techniką laserową


thumb c312bee2-dd98-483e-bf42-c4a4834e8c31 1024


3 lipca 2019 r. rozpoczęto montaż rusztowania na wieży kościoła (40 m)


thumb P1010703 1024


4 lipca 2019 r. rozpoczęto montaż rozety na południowej stronie kościoła. 

thumb P1010701 1024


8 lipca 2019 r. rozpoczęto układania posadzki z płyt kamiennych 


thumb P1010685 1024


10 lipca 2019 r. dokonano odbioru prac na elewacji południowej.

thumb 20933f2b-91b2-4535-bcb2-4fece6a4c0b3 102411 lipca 2019 r. trwa układanie posadzki wewnątrz kościoła

thumb 50a51ab2-0043-470a-ac21-6a766000fccd 102412 lipca 2019 r. Zakończono instalacje rusztowania na wieży kościoła15 lipca  2019 r. odbyła się komisja konserwatorska w sprawie malowideł w prezbiterium17 lipca 2019 r. trwają prace związane z instalacją wentylacji w piwnicach plebanii.


18 lipca 2019 r. trwają prace związane z malowaniem prezbiterium.22 lipca 2019 r. zakończono układanie łupka na dachu kościoła23 lipca 2019 r. zakończono układanie desek przed prospektem organowym26 lipca 2019 r. spotkanie na wieży kościoła w sprawie uzgodnienia technicznych aspektów usadowienia dzwonów.


31 lipca 2019 r. zakończono prace przy montażu południowej rozety we wnętrzu kościoła.

thumb a986e777-4f98-4871-89a3-2528140bc850 10241 sierpnia 2019 r. zakończenie układania posadzki wewnątrz kościoła.2 sierpnia 2019 r. a tak wygląda wnętrze po pierwszym sprzątaniu...5 sierpnia 2019 r. trwają prace związane z malowaniem prezbiterium.6 sierpnia 2019 r. trwają prace w sanitariatach piwnicy plebanii.7 sierpnia 2019 r. dzisiaj podczas prac na dachu plebanii została znaleziona „kapsuła czasu“ z dnia 31 lipca 1964 roku.